ALGEMENE VOORWAARDEN

SoundXplosion B.V. h.o.d.n. ONYX AV (KvK-nummer 32106250; hierna: “ONYX”).

Onderdeel I – Algemene bepalingen

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die ONYX doet aan een wederpartij en op alle overeenkomsten die tussen ONYX en een wederpartij worden gesloten.
1.2 ONYX wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de wederpartij hanteert van de hand. 1.3 ONYX heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Aanbiedingen die ONYX doet, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.
2.2 ONYX behoudt zich het recht voor opdrachten en/of bestellingen zonder opgave van reden te weigeren of onderhandelingen met de wederpartij af te breken, zonder tot enige vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn.
2.3 Alle door ONYX vervaardigde documenten zoals offertes, tekeningen, content, templates, presentaties, beeldmateriaal, ontwerpen, schema’s, modellen en berekeningen blijven het eigendom van ONYX en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ONYX niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging of feitelijke uitvoering door ONYX. De inhoud van een projectvoorstel of -beschrijving maakt slechts deel uit van de overeenkomst indien deze door beide partijen schriftelijk akkoord bevonden wordt.
3.2 Voor leveranties en/of werkzaamheden van ONYX waarvoor geen aanbieding of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de (aanbetalings)factuur als opdrachtbevestiging beschouwd.

3.3 Aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen van personeel van ONYX, waaronder begrepen de door ONYX ingeschakelde derden, behoeven schriftelijke bevestiging van ONYX.
3.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan. ONYX is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot te verlangen.

3.5 ONYX behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen en overeengekomen apparatuur en materialen te vervangen door andere, gelijkwaardige apparatuur en materialen.
3.6 De wederpartij is te alle tijden verplicht om voor nakoming van de overeenkomst door ONYX noodzakelijke gegevens en informatie onverwijld te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is ONYX gerechtigd tot opschorting van de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen, kosten voor verpakkingen, in- en uitladen, verzekering en vervoer, parkeerkosten en eventuele gemaakte kosten voor verblijf op locatie van medewerkers van ONYX. Tenzij anders overeengekomen en specifiek op de offerte vermeld 4.2 Elke prijsopgaaf geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging vanwege verandering in prijsbepalende factoren. 4.3 Betaling dient te geschieden in Euro, met uitsluiting van enig recht op verrekening of opschorting.

4.4 De betaaltermijn van facturen bedraagt 30 dagen. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij een rente van 2% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum. Ingebrekestelling is niet noodzakelijk.
4.5 Een bezwaar omtrent een factuur dient terstond maar uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij ONYX te worden ingediend. Het indienen van een bezwaar ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens ONYX.

4.6 Alle buitengerechtelijke kosten en incassokosten komen voor rekening van de wederpartij, met een minimum van € 500,-.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van ONYX, uit toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de verzekering van ONYX wordt uitgekeerd. Indien geen uitkering onder de verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de overeenkomst in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

5.2 De wederpartij is gehouden ONYX, haar werknemers en de door ONYX ingeschakelde derden te vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of daarmee vergelijkbare grove schuld van ONYX of aan haar verbonden leidinggevenden.
5.3 Onder de hiervoor bedoelde aanspraken worden tevens begrepen:

  1. Aanspraken tot schadevergoeding die derden geldend maken vanwege schending van hun eigen intellectuele eigendomsrechten;
  2. Aanspraken van derden, freelancers en werknemers van ONYX daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in zijn bedrijf.

5.4 ONYX is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
5.5 Ondanks eventuele betrokkenheid bij de totstandkoming ervan is ONYX nimmer aansprakelijk voor de inhoud en het (succesvolle) verloop van een publieksevenement (de “show” periode) en is niet aansprakelijk voor als gevolg van instructies en handelingen van de wederpartij en derden opgetreden fouten gedurende een show.

5.6 ONYX is evenmin aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder schade geleden door derden, winstderving en vertragingsschade.
5.7 Op straffe van verval van haar vordering is de wederpartij verplicht haar vordering zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen nadat het gebrek in de nakoming van de overeenkomst is geconstateerd, dan wel redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk bij ONYX te melden.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendom

6.1 Alle rechten, waaronder ook begrepen hard- en software, de rechten op een naam, een logo en publiciteitsmateriaal, content, templates, presentaties, beeldmateriaal, ontwerpen, schema’s, modellen en berekeningen, blijven onvervreemdbaar eigendom van ONYX, evenals het exclusieve recht om daar op enigerlei wijze gebruik van te maken.

6.2 Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden deze rechten openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken, zoals te vervreemden of kopiëren.
6.3 Het is de wedepartij niet toegestaan om in het eerste lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ONYX aan derden ter hand te stellen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht heeft ONYX het recht zonder rechterlijke tussenkomst haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ONYX daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
7.2 Onder overmacht wordt tevens begrepen: wateroverlast, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, tekort in bedrijfsbezetting, stakingen, transportmoeilijkheden of technische complicaties bij ONYX of bij leveranciers.

Onderdeel II – Verhuurvoorwaarden

Artikel 8. Verhuurde apparatuur

8.1 De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gehuurde tijdens de huurperiode. De wederpartij zal het gehuurde uitsluitend gebruiken waarvoor het bedoeld is, goed behandelen en zorg dragen voor een veilige, bewaakte en verzekerde opslagplaats. De wederpartij zal instructies, bedieningsvoorschriften en voorwaarden die ONYX verstrekt opvolgen. Bij overtreding hiervan is ONYX gerechtigd de overeenkomst onverwijld tussentijds zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de beschikbaar gestelde c.q. verhuurde apparatuur terug te nemen. De wederpartij verleent ONYX hiervoor bij voorbaat de bevoegdheid haar gebouwen en terreinen betreden. 8.2 De wederpartij zal in geval van diefstal, verlies van of schade aan het gehuurde terstond melding maken aan ONYX in een schriftelijk meldingsrapport. Indien bekend dient de schadeveroorzakende partij te worden vermeld. Eveneens zal de wederpartij daarvan terstond aangifte doen bij de politie en een kopie van het proces-verbaal aan ONYX verstrekken.

8.3 De wederpartij zal het gehuurde niet doorverhuren, in bruikleen afstaan of anderszins aan derden ter beschikking stellen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ONYX waarbij de wederpartij aansprakelijk blijft voor nakoming van de overeenkomst. De wederpartij zal ONYX vrijwaren tegen iedere vordering van een onderhuurder.

2

8.4 Het gehuurde dient in goede staat te worden teruggegeven. Indien teruggave in goede staat niet mogelijk is, of teruggave helemaal niet mogelijk is, dan is de wederpartij daarvoor aansprakelijk en gehouden alle ontstane schade aan ONYX te vergoeden. In een zodanig geval zal de schade indien het gehuurde niet te herstellen is de vervangingswaarde bedragen.

8.5 De apparatuur moet, indien niet anders overeengekomen, door de wederpartij bij het magazijn van ONYX worden opgehaald en daar worden teruggebracht, uiterlijk op de datum en tijd dat de overeengekomen huurperiode eindigt. Door niet-aflevering op die datum en tijd, ongeacht de reden, is de wederpartij in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens ONYX, aan haar een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode wordt overschreden, c.q. het aantal dagen dat de reparatie van de apparatuur voor herstel in beslag neemt, vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van ONYX op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. De wederpartij kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de overeengekomen huurperiode ontlenen.

8.6 ONYX is gerechtigd een waarborgsom van de wederpartij te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen en niet (tijdig) betaalde huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reiniging van de gehuurde apparatuur.

Artikel 9. Ter beschikking gesteld personeel

9.1 De wederpartij dient er op locatie zorg voor te dragen dat het werk met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer door deze locatie goed bereikbaar te maken voor door ONYX beschikbaar gesteld personeel en materialen. De wederpartij is gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en werklicht te voorzien en zo nodig hulpwerktuigen als steigers ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat eventuele werkzaamheden van derden de voortgang van de uit te voeren werkzaamheden niet vertragen of belemmeren. De wederpartij dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor ONYX en de door haar in te zetten personen en zal ervoor zorgdragen dat ter beschikking gestelde hulpwerktuigen conform de wettelijke regelgeving zijn goedgekeurd. De wederpartij is aansprakelijk voor elke vertraging in de werkzaamheden die samenhangt met niet-nakoming van verplichtingen door de wederpartij.

9.2 De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor het op gebruikelijke en relevante tijdstippen verzorgen van gezonde maaltijden (geen fastfoodmaaltijden) en drinken voor het door ONYX beschikbaar gestelde personeel. Indien het voor het personeel niet mogelijk is om huiswaarts te keren, zal de wederpartij zorgdragen voor een door ONYX goed te keuren hotel, waarbij de hotelkosten voor rekening van de wederpartij komen, tenzij anders overeengekomen en specifiek op de offerte vermeld.

9.3 De wederpartij is niet gerechtigd de door ONYX ter beschikking gestelde personeelsleden andere werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. De wederpartij is evenmin gerechtigd deze personeelsleden te werk te stellen op (een) andere dan overeengekomen tijd(en) en plaats(en). De wederpartij is niet gerechtigd de aan haar ter beschikking gestelde personeelsleden aan derden ter beschikking te stellen.

9.4 De wederpartij is verplicht haar aansprakelijkheid ingevolge de artikelen 6:170 en 6:171 BW t.a.v. ter beschikking gestelde personeelsleden te verzekeren en verzekerd te houden voor de periode dat personeel door ONYX ter beschikking gesteld wordt. De wederpartij zal ONYX vrijwaren tegen vorderingen van derden op basis van Art 6:170 en 6:171 BW.

Artikel 10. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de wederpartij

10.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ONYX is het de wederpartij niet toegestaan haar eigen of van derden betrokken personeel en/of apparatuur in of combinatie met een door ONYX ter beschikking gestelde faciliteit te (laten) gebruiken, indien en voor zover deze middelen ook door ONYX ter beschikking gesteld hadden kunnen worden.

10.2 Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking gestelde en/of verhuurde technische apparatuur, daaronder begrepen het leggen van beslag, is de wederpartij verplicht ONYX onverwijld schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen. De wederpartij vrijwaart ONYX voor alle aanspraken van derden ter zake.

Artikel 11. Annulering

11.1 De wederpartij kan een opdracht voor het begin van uitvoering annuleren. Indien annulering eerder dan 7 dagen voor uitvoering plaatsvindt dan is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien de ge- maakte voorbereidingskosten, waaronder die voor ingekochte of ingehuurde materialen en/of personeel, dit bedrag overstijgen, dan zal ONYX het surplus eveneens in rekening mogen brengen. Vindt annulering plaats 7 dagen of minder voor het begin van de uitvoering dan is de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.

3

Artikel 12. Toestemmingen en vergunningen

12.1 De wederpartij dient met betrekking tot muziek die ten gehore wordt gebracht te beschikken over de juiste toestemming c.q. vergunning tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van alle auteursrechthebbenden. Afdrachten van auteursgelden en overige afdrachten (niet uitsluitend BUMA STEMRA) komen te allen tijde voor rekening van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart ONYX voor alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom.

12.2 Voorts dient de wederpartij zelf zorg te dragen voor alle vergunningen die van overheidswege noodzakelijk zijn. De wederpartij is gehouden zich te gedragen conform alle voorwaarden in de door de instanties verstrekte vergunningen, bijvoorbeeld ten aanzien van de maximaal toegestane decibelwaarden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle van overheidswege opgelegde boetes en eventueel verschuldigde dwangsommen en zal ONYX ter zake vrijwaren.

Artikel 13. Verzekeringen

13.1 De wederpartij is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een evenementenverzekering, een brandverzekering en een diefstalverzekering af te sluiten. De wederpartij zal op eerste verzoek een kopie van de polissen en voorwaarden verstrekken.

Artikel 14. Vervoer

14.1 Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, ook tijdens het vervoer van het gehuurde, het risico voor verlies of beschadiging van de apparatuur van het gehuurde. Wederpartij is verplicht het gehuurde te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van het gehuurde en de wijze van transport.

Artikel 15. Klachtenregeling

15.1 De wederpartij dient het gehuurde bij ter beschikkingstelling te inspecteren en wordt geacht het gehuurde onbeschadigd te hebben ontvangen, tenzij de wederpartij bij inontvangstneming schriftelijk kenbare afwijkingen of defecten aan ONYX heeft medegedeeld.
15.2 Klachten over of problemen met betrekking tot de werking van de verhuurde apparatuur dienen onverwijld aan ONYX te worden medegedeeld door de wederpartij. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ONYX in staat is adequaat te reageren.

15.3 Na het indienen van de klacht dient de wederpartij ONYX de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog datgene wat is overeengekomen te leveren.
15.4 Indien de klacht of het probleem door ONYX gegrond wordt bevonden, is ONYX uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken c.q. het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Onderdeel III – Productieovereenkomsten

Artikel 16. Verrichten technische productiewerkzaamheden

16.1 Technische productiewerkzaamheden worden hierbij gedefinieerd als het bij zakelijke en publieke evenementen verstrekken van advies en het doen van een voorstel over benodigde apparatuur, inrichting en faciliteiten op het gebied van licht, geluid, video en rigging.
16.2 Het door ONYX verrichten van technische productiewerkzaamheden dient uitdrukkelijk in de overeenkomst te worden bepaald. Bij gebreke hiervan is ONYX op geen enkele wijze aansprakelijk voor genomen besluiten of verrichte handelingen op het gebied van technische productie, alsmede de gevolgen daarvan.

16.3 In het geval er een technische productieovereenkomst wordt gesloten, berust alle artistieke vrijheid bij ONYX waarbij zij rekening zal houden met de wensen van de wederpartij.

Onderdeel IV – Verkoopovereenkomsten

Artikel 17. Levering

17.1 ONYX verstrekt slechts een levertijd bij benadering en is niet aansprakelijk voor overschrijding van de levertermijnen. Levering in gedeelten is toegestaan en er kan afzonderlijk worden gefactureerd.
17.2 Zolang de wederpartij verzuimt om voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens te verstrekken of op enige andere wijze verzuimt aan haar verplichtingen onder de overeenkomst te voldoen is ONYX gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten.

17.3 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af bedrijf/magazijn van ONYX.

4

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

18.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van ONYX totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover ONYX heeft voldaan. Indien ONYX in het kader van de (koop)overeenkomst ten behoeve van de wederpartij ook werkzaamheden/diensten verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de wederpartij ook vorderingen betrekking hebbende op deze werkzaamheden en/of diensten volledig heeft voldaan.

18.2 Indien de wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens ONYX tekortschiet of ONYX een goede grond heeft om te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is ONYX gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen onder zich te nemen, waaraan de wederpartij op eerste verzoek van ONYX de benodigde medewerking zal verlenen.

Artikel 19. Reclame

19.1 De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij ontvangst te controleren.
19.2 Reclames dienen binnen 8 dagen na (af-)levering van zaken aan ONYX schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Ter zake van niet zichtbare gebreken dient schriftelijk gereclameerd te worden binnen 8 dagen nadat zij geconstateerd zijn, dan wel redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden.
19.3 Indien de reclame door ONYX gegrond wordt bevonden, is ONYX uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Artikel 20. Garanties

20.1 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, garandeert ONYX de door haar geleverde nieuwe zaken tegen materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 12 maanden na aflevering aan de wederpartij, mits de wederpartij ingevolge art. 19 tijdig bij ONYX heeft gereclameerd, een en ander met inachtneming van dat artikel.

20.2 Ten aanzien van zaken welke niet door of vanwege ONYX zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de betreffende leverancier(s).
20.3 Alle garantieverplichtingen vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht worden genomen of zijn genomen of onvakkundige reparaties zijn verricht.

Onderdeel V – Slotbepalingen

Artikel 21. Toepasselijk recht en forumkeuze

21.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn in dat geval gehouden zo spoedig mogelijk een rechtsgeldige bepaling vast te stellen met een zoveel mogelijk gelijkblijvende strekking.
21.2 Op alle aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

21.3 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam, tenzij de wederpartij een consument is in welk geval de door de wet aangewezen rechter bevoegd is.

5

TERMS AND CONDITIONS

SoundXplosion B.V. trading as ONYX AV (Chamber of Commerce Registration No. 32106250; hereinafter referred to as “ONYX”).

Part I – General provisions

Article 1. Applicability

1.1 The present terms and conditions apply to all offers made by ONYX to a counterparty and to all agreements concluded between ONYX and any other party.
1.2 ONYX rejects the applicability of the other party’s terms and conditions.
1.3 ONYX reserves the right to amend these terms and conditions at all times. The amended terms and conditions will take effect after the other party has been notified of such.

Article 2. Offers and quotations

2.1 Offers made by ONYX in whatever form, are without engagement.
2.2 ONYX reserves the right to refuse orders without giving any reason or to discontinue negotiations with the other party without being liable for compensation for damage and/or costs.
2.3 All documents produced by ONYX such as offers, drawings, content, templates, presentations, imagery and footage, designs, diagrams, models and calculations remain the property of ONYX and may not be provided to third parties without ONYX’s express written consent.

Article 3. Agreements

3.1 An agreement is established by written confirmation or actual implementation by ONYX. The content of a project proposal or description forms part of the agreement only if it is approved in writing by both parties. 3.2 For deliveries and/or work by ONYX for which no offer or order confirmation is sent, the (down payment) invoice is considered an order confirmation.

3.3 Additional agreements, changes or commitments made by ONYX personnel, including third parties engaged by ONYX are subject to ONYX’s written confirmation.
3.4 Each agreement is entered into under the suspensory condition that the other party appears to be sufficiently solvent to fulfil its financial obligation. ONYX is entitled on or after the conclusion of the agreement and before (further) performance, to demand an advance payment from the other party.

3.5 ONYX reserves the right to engage third parties in the fulfilment of an agreement and to replace agreed equipment and materials with other, equivalent equipment and materials.
3.6 The other party is obliged, at all times and without delay, to provide ONYX with the data and information necessary to fulfil the agreement. If this condition is not met, ONYX is entitled to suspend fulfilment of the agreement.

Article 4. Prices and payment

4.1 Prices are exclusive of VAT, import duties, taxes, levies, costs for packaging, loading and unloading, insurance and transportation, parking costs and any costs incurred to enable ONYX employees to stay at the location, unless otherwise agreed and specifically stated in the quotation.
4.2 Any price quotation may be subject to a price change due to a change in price-determining factors.

4.3 Payment must be made in Euros, and excludes any right to netting or suspension.
4.4 The payment period for invoices is 30 days. If this term is exceeded, the other party owes ONYX an interest of 2% per month from the invoice date. A notice of default is not required.
4.5 Any objection concerning an invoice must be submitted to ONYX in writing immediately but at the latest within 8 days after the invoice date. Submitting an objection will never release the other party from its payment obligations to ONYX described elsewhere in these terms and conditions.
4.6 All extrajudicial costs and collection costs shall be borne by the other party, with a minimum of €500.=.

Article 5. Liability

5.1 The liability of ONYX as a consequence of attributable failure or unlawful act, is in all cases limited to the amount that is paid out by ONYX’s insurance in the case concerned. If no insurance payment is made, the liability is limited to the net invoice value of the agreement in connection with which the damage was caused. 5.2 The other party shall indemnify ONYX, its employees and third parties engaged by ONYX against all claims from third parties in connection with the agreement, unless there is intent or similar gross negligence on the part of ONYX or its managers.

5.3 The aforementioned claims also include:
a. Claims for compensation made by third parties for violation of their own intellectual property rights;

6

b. Claims from third parties, including freelancers and employees of ONYX, who suffer damage in connection with the fulfilment of the agreement that is the result of acts or omissions of the other party or unsafe situations within the other party’s company.

5.4 ONYX is not liable for damage caused by improper use of the delivered goods or by their use for a purpose other than that for which they are suitable according to objective standards.
5.5 Despite any involvement in the realisation thereof, ONYX is never liable for the content and (successful) progress of a public event (the “show” period) and is not liable for errors occurring during a show as a result of instructions and actions of the other party and third parties.

5.6 ONYX is also not liable for indirect or consequential damage, including damage suffered by third parties, loss of profit and delay damage.
5.7 Under penalty of forfeiting its claim, the other party shall notify ONYX of its claim ONYX in writing as soon as possible, but no later than within 8 days after the failure in the performance of the agreement has been established or could reasonably have been established.

Article 6. Intellectual and industrial property

6.1 All rights, including hardware and software, the rights to a name, logo and publicity material, content, templates, presentations, images and footage, designs, diagrams, models and calculations, remain the inalienable property of ONYX, as well as the exclusive right to make use of it in any way.
6.2 The other party is expressly forbidden to disclose these rights and/or to multiply or use them in any other way, such as alienation or copying.

6.3 The other party is not allowed to make the products mentioned in the first paragraph of the present Article available to third parties without ONYX’s prior written permission.

Article 7. Force majeure

7.1 In the event of force majeure, ONYX is entitled to suspend its obligations under the agreement concluded between the parties or to dissolve them in whole or in part without judicial intervention, without ONYX being obliged to pay any compensation as a result.
7.2 Force majeure also includes: flooding, exceptional weather conditions, fire, shortage of staffing, strikes, transportation problems or technical complications at ONYX or at suppliers.

Part II – Rental conditions

Article 8. Rented equipment

8.1 The other party is responsible and liable for the rented equipment during the rental period. The other party shall only use the leased equipment for the purpose for which it is intended, treat it properly and arrange for a safe, guarded and insured storage location. The other party will follow instructions, operating instructions and conditions that ONYX provides. In the event of a violation of this provision, ONYX is entitled to dissolve the agreement without delay, prematurely and without any notice of default or judicial intervention and to take back the equipment made available or rented. To this effect the other party grants ONYX advance authority to enter its buildings and grounds.

8.2 In the event of theft, loss of or damage to the rented equipment, the other party shall immediately send a written report to ONYX. If known, the party causing the damage must be stated. The other party will also immediately report this to the police and provide ONYX with a copy of the police report.
8.3 The other party will not sublease the leased equipment, give it on loan or otherwise make it available to third parties, unless ONYX has given its prior written permission, while the other party remains liable for compliance with the agreement. The other party will indemnify ONYX against any claim from a subrenter. 8.4 The rented equipment must be returned in good condition. If it is not possible to return it in good condition, or if it is not possible to return it at all, the other party is liable for this and shall compensate ONYX for all damage that has arisen. In such a case, if the rented equipment cannot be repaired, the replacement value will be considered as the damage.

8.5 Unless otherwise agreed, the other party will pick up the equipment at, and return it to the ONYX warehouse, no later than the date and time that the agreed rental period ends. Regardless of the reason, failing to do so on that date and time results in the other party being in default, without any reminder or notice of default being required. The other party will then, without prejudice to its other obligations towards ONYX, owe ONYX compensation equal to the rent that it would have to pay for the number of days by which the agreed rental period is exceeded, or the number of days the repair of the equipment takes, plus 50%, without prejudice to ONYX’s right to full compensation for the damage suffered. The other party may not derive the right from this provision to extend the agreed rental period.

7

8.6 ONYX is entitled to demand a deposit from the other party and reserves the right to compensate lapsed and unpaid rental periods with the deposit, as well as the costs of repair and/or cleaning of the rented equipment.

Article 9. Staff made available

9.1 On location the other party must ensure that the work can commence in a timely fashion, among other things by making this location easily accessible to staff and materials made available by ONYX. The other party is obliged to provide the necessary power connections and work lighting and, if necessary, to make auxiliary tools and means available such as scaffolding and to ensure that any work by third parties does not delay or impede the progress of the work to be performed. The other party must ensure a safe working environment for ONYX and the people ONYX deploys and shall ensure that auxiliary tools made available are approved in accordance with legal regulations. The other party is liable for any delay in work resulting from its non- compliance with its obligations.

9.2 At usual and relevant times the other party shall provide healthy meals (not fast-food meals) and beverages to the staff provided by ONYX. If it is not possible for the staff to return home, the other party will arrange for a hotel to be approved by ONYX, the hotel costs of which shall be borne by the other party, unless otherwise agreed and specifically stated in the quotation.

9.3 The other party is not entitled to have the staff provided by ONYX perform activities other than those for which they have been made available. The other party is also not entitled to employ these staff members at other than agreed times and places. The other party is not entitled to make the staff provided by ONYX available to third parties.

9.4 The other party is obliged to insure its liability pursuant to Articles 6:170 and 6:171 of the Dutch Civil Code with regard to the staff provided for the period that staff is made available by ONYX The other party will indemnify ONYX against claims from third parties based on Articles 6:170 and 6:171 of the Dutch Civil Code.

Article 10. Obligations and liability of the other party

10.1 Without ONYX’s prior written consent the other party is not permitted to use its own or third-party personnel and/or equipment in combination with a facility made available by ONYX, if and insofar as these resources could also have been provided by ONYX.
10.2 If third parties assert rights on technical equipment made available and/or rented out, including seizure, the other party shall immediately inform ONYX in writing of these claims. The other party shall indemnify ONYX against all third-party claims in this regard.

Article 11. Cancellation

11.1 The other party may cancel an order before the start of execution. If cancellation takes place earlier than 7 days before execution, 50% of the agreed price is due. If the preparation costs incurred, including those for purchased or hired materials and/or personnel, exceed this amount, then ONYX may also charge the surplus. If cancellation occurs 7 days or less before the start of the implementation, the agreed price will be due in full

Article 12. Authorisations and permits

12.1 The other party must have the correct authorisations/permits from all copyright holders to publicly use and/or reproduce the music that is being played. Payments of copyright and other payments (not only BUMA STEMRA) are to be borne by the other party at all times. The other party shall indemnify ONYX against all claims from third parties for alleged infringements of their intellectual property rights.

12.2 Furthermore, the other party must arrange for all permits that are required by the governing authorities. The other party is obliged to behave in accordance with all conditions stated in the permits issued by the authorities, for example with regard to the maximum permitted decibel levels. The other party is liable for all fines imposed by the authorities and any enforcement penalties due and will indemnify ONYX in this regard.

Article 13. Insurance

13.1 The other party is required to take out business liability insurance, event insurance, fire insurance and theft insurance. The other party will provide a copy of the policies and conditions upon first request.

Article 14. Transportation

14.1 During the entire rental period, including during the transportation of the leased equipment, the other party bears the risk of loss or damage to the equipment leased. The other party is required to package and load the leased equipment in accordance with the nature of the leased equipment and the method of transportation.

8

Article 15. Complaints procedure

15.1 The other party must inspect the rented equipment upon reception and is deemed to have received the rented equipment undamaged, unless the other party has notified ONYX of any known deviations or defects in writing upon receipt.
15.2 Complaints about or problems with regard to the operation of the rented equipment must be reported to ONYX by the other party without delay. The complaint must contain as detailed a description as possible of the shortcoming, so that ONYX is able to respond adequately.

15.3 After submitting the complaint, the other party must give ONYX the opportunity to investigate the merits of the complaint and, if necessary, give ONYX the opportunity to still provide what has been agreed upon. 15.4 If the complaint or problem is found to be justified by ONYX, ONYX is only obliged to repair or replace the defective (parts of) goods or improve the work free of charge, without the other party being able to assert any right to compensation whatsoever.

Part III – Production agreements

Article 16. Performing technical production activities

16.1 Technical production activities are defined in this regard as providing advice pertaining to business and public events and making a proposal about the necessary equipment, setup and facilities in the field of light, sound, video and rigging.
16.2 The performance of technical production activities by ONYX must be explicitly determined in the agreement. Failing this, ONYX is in no way liable for decisions made or actions taken in the field of technical production, as well as the consequences thereof.

16.3 In the event that a technical production agreement is concluded, all artistic license rests with ONYX, which will take the wishes of the other party into account.

Part IV – Sales contracts

Article 17. Delivery

17.1 ONYX only provides an approximate delivery time and is not liable for exceeding the delivery schedule. Delivery in parts is permissible and may be invoiced separately.
17.2 As long as the other party fails to provide the data required for the implementation of the agreement or fails in any other way to fulfil its obligations under the agreement, ONYX is entitled to suspend its obligations. 17.3 Unless otherwise agreed, delivery takes place ex ONYX works or warehouse.

Article 18. Retention of title

18.1 All delivered goods remain the property of ONYX until the other party has fulfilled all its obligations under the agreement vis-à-vis ONYX If ONYX also performs work/services for the other party in the context of the (purchase) agreement, the retention of title applies until the other party has also fully settled claims relating to this work and/or services.

18.2 If the other party fails to fulfil its payment obligation towards ONYX or if ONYX has a good reason to fear that the other party will fail to fulfil those obligations, ONYX is entitled to take possession of the goods delivered under retention of title, to which the other party will provide the necessary cooperation at ONYX’s first request.

Article 19. Complaints

19.1 The other party is obliged to check the delivery immediately upon receipt.
19.2 Complaints must be lodged in writing with ONYX within 8 days after (delivery) of goods. Regarding non- visible defects, a written complaint must be lodged within 8 days after they have been discovered or could reasonably have been discovered.
19.3 If the complaint is found to be justified by ONYX, ONYX is only obliged to repair or replace the defective (parts of) goods free of charge without the other party being able to assert any right to compensation whatsoever.

Article 20. Guarantees

20.1 Unless expressly agreed, ONYX guarantees the new items it has delivered against material and manufacturing defects, for a period of 12 months after delivery to the other party, provided that the other party, when appropriate, has lodged a complaint with ONYX in time in accordance with Article 19.

9

20.2 With regard to goods that have not been manufactured by or on behalf of ONYX, the scope of the guarantee is determined by the guarantee of the relevant supplier(s).
20.3 All warranty obligations lapse if the goods are not used in accordance with their intended purpose or in case of improper use, conditions of use being neglected or improper repairs having been made.

Part V – Final provisions

Article 21. Applicable law and choice-of-court agreement

21.1 The invalidity or voidability of any provision of these terms and conditions does not affect the validity of the other provisions. In that case, the parties are required to establish a legally valid provision as quickly as possible, the scope and effect of which provision are as similar as possible.
21.2 All offers, concluded agreements and disputes arising therefrom are governed exclusively by Dutch law, to the exclusion of the provisions of the Vienna Sales Convention.

21.3 Disputes will be submitted exclusively to the Amsterdam Court of Appeal, unless the other party is a consumer in which case the Court designated by law is competent.

10